merkezi sistem sss

Tüm toplu ısınma olan konutlarda bu yönetmelik zorunlu mudur?

Eğer merkezi sistemli bina inşaat ruhsatı ve proje onayları 2/5/2007 tarihinden sonra ise yani bu tarih itibarıyla yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunludur. Dolayısı ile bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da gider paylaşımı için bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Mevcut merkezi sistemli binalarda ise yine 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Dolayısıyla da gider paylaşımı konusunda da bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Yani konuyu mevcut ve yeni yapılacak merkezi sistemli binalar olarak değerlendirmek gerekir. Buna göre de yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda zorunluluk 2/5/2007 tarihi itibarıyla var olmakta olup, mevcut merkezi sistemli binalarda ise 2/5/2012 tarihi itibarıyla bu sisteme geçmiş olunması gerekmektedir.

Isı ölçer, ısı sayacı nedir? Kullanılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Isı ölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm ekipmanları merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümlerce enerji hırsızlığı yapılmadan, tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan adil bir sistemdir.

Bu sistemde bağımsız bölümler takılan ekipmanlar sayesinde ferdi sistemden farklı olarak ortam sıcaklığını 150C’nin altına indiremezler. Bağımsız bölüm kullanıcıları istedikleri ortam sıcaklığını termostatik vana üzerinde ayarlayarak bu sıcaklık değerinde konutlarını ısıtırlar.

Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmesi, herkesin arsa payı bazında yakıt tüketimine katıldığı ortamda suistimallerin çok sık yaşanıyor olması ve etkin bir yalıtımla beraber enerji tüketiminde %35 mertebelerinde tasarrufun sağlanabiliyor olması ısı ölçer sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Binama ısı ölçer, ısı sayacı taktırmak zorunda mıyım?

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” denilmiş olup 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 42nci maddesinin değişik dördüncü fıkrasında da (18/4/2007-5627/16 md.) “…..Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” denilerek mezkur kanunun bu hükmü gereğince mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde de ifade edildiği üzere 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve Geçici 6ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 02.05.2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısıtılan tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması, daha özel bir ifade ile ısı ölçüm ekipmanlarının binalarda kullanılmaya başlanmış olması yasal bir zorunluluktur.

Bazı binalar ısı ölçüm ekipmanları takılı halde inşa edilerek sahiplerine veriliyor bazıları ise takılı olmayarak. Bizim binamız bu ekipmanlar takılı olmadan bize teslim edildi. Acaba bu işin doğrusu nedir?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” projelerde ısı ölçüm ekipmanlarının tesis edilmesini zorunlu kılan hükmü (7nci madde birinci fıkra c bendi), kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 02.05.2007 tarihi itibarıyla yeni binalar için yürürlüktedir.

Dolayısıyla bu tarihten sonra yapı ruhsatı için başvuran binalarda projelendirme, imalat ve denetim bu esaslara göre yapılmalıdır.

Eğer binanız 02.05.2007 tarihinden önce yapı ruhsatı almışsa ölçüm ekipmanlarının tesisi kat maliklerince, bu tarihten sonra yapı ruhsatı almışsa ölçüm ekipmanlarının tesisi mekanik tesisat projesi gereğince binayı inşa eden tarafından gerçekleştirilmelidir.

Binamız katı yakıtla ısınıyor. Ayrıca toplam inşaat alanımız iki bin metrekarenin üzerinde ve binamız da çok eski. Bizler de ısı ölçüm ekipmanları kullanmak zorunda mıyız?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ısı sayacı, ısı ölçer uygulamaları için yakıt cinsi, bina yaşı, metrekare sınırlaması getirmemiştir. Dolayısı ile merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme sahip olan tüm binalar kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir.

İki bin metrekare konusu 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliğinde geçmekte olup kanunda merkezi ısıtma sisteminden bireysel ısıtma sistemine geçiş ve yönetmelikte de yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sistemi olarak projelendirilmesi gereken binalar için eşik değeri işaret etmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 7 nci maddesinin birinci fıkrasının c) bendinde “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” hükmü yeralmakta olup, ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının montajı ve uygulanması ile ilgili bir hüküm bulunmamak birlikte ısıtma sistemlerinin doğalgaz, sıvı yakıt veya katı yakıtlı olması durumuna göre farklı uygulamalar söz konusu değildir.

Katı yakıtlı kazana sahip merkezi ısıtma sistemlerinde ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının uygulama ve montajını yapan mühendislik firmaları ve bina yönetimleri tarafından yerinde inceleme yapılıp, can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemler alınması ve gerekli koşullar sağlandığı takdirde uygulama yapılması teknik bir zorunluluktur.

Kamuya ait lojmanda oturuyoruz ve hiçbirimiz kat maliki değiliz. Kamu lojmanında ikamet edenler olarak biz de ısı ölçüm ekipmanları taktırmak zorunda mıyız?

Isı ölçüm ekipmanlarının tesisi 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” gereğince değil 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” gereğince olmaktadır.
5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” binalar için sınıflandırma veya muafiyet getirmemiştir. Dolayısıyla ısı ölçüm ekipmanları tesis edilmeli ve ilgili yönetmelik gereğince de paylaşım yapılmalıdır.

Koruma altında olan tarihi eser niteliğinde olan ve merkezi sistemle ısıtılan bir binada oturuyoruz. Biz de ısı ölçüm ekipmanı taktırmak zorunda mıyız?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 2nci maddesinin ikinci fıkrasında:
“Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” denilmiş olması sebebiyle bu tip binalar için kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendi işletilemez.

Isı ölçer sisteminin insan sağlığına zararı var mıdır?

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (Specific Absorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır. AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Binamız kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Biz de ısı ölçüm ekipmanlarını binamızda tesis etmeli miyiz?

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve dönüşüm kapsamında binanın yıkımı veya tadilatı gibi bir tasarrufun söz konusu olduğu yapılarda 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu’nun” 73 üncü maddesi gereği kentsel dönüşüm kapsamında gerekli görülen işlem tamamlanıncaya kadar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında herhangi bir işlem tahsis edilemez.

5393 sayılı “Belediye Kanunu” madde 73:
“Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.”

Yöneticimiz bütün ısrarlarımıza rağmen ısı ölçüm ekipmanlarını binamızda tesis etmiyor. Şikâyetimizi Bakanlığınıza mı yoksa bağlı bulunduğumuz belediyeye mi yapmalıyız?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ne Bakanlığımıza ne de ilgili idarelere bu sistemlerin kurulup kurulmadığına dair denetim yapma, idari yaptırım uygulama gibi bir yetki vermemiştir.

Dolayısı ile bu sistemlerin kurulmamasından dolayı mağdur olduğunu düşünen bir kat maliki veya onun katından kira akdine oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kişiler şikâyetlerini sadece mahkeme kanalını kullanarak yapabilirler.

Isı ölçüm ekipmanlarının kullanımı yasal bir zorunluluk olduğuna göre bu ekipmanları tesis etmeyenler nasıl bir cezai müeyyideye tabi olacaklardır.

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” idari yaptırımlardan bahseden 10uncu maddesinde bu durum net bir ifade ile açıklanmamıştır. Ancak aykırı tutumlar kanuna muhalefet kapsamında sayılabileceğinden açılabilecek olası davalarda mahkemece bir ceza öngörülmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Binamızda ısı ölçüm ekipmanlarını tesis ettik veya etmek üzereyiz hangi resmi kuruma bildirimde bulunmalıyız?

Isı ölçüm ekipmanlarının tesis edildiğine veya edileceğine dair herhangi bir resmi kuruma bildirimde bulunulmamaktadır. Bu konuda resmi kayıt tutulmadığı gibi izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme faaliyeti de yapılmamaktadır.

Isı ölçüm ekipmanlarını binamızda nasıl tesis edeceğiz?

Isı ölçer, ısı sayacı uygulamaları genel olarak montaj ile okuma ve faturalandırma hizmetleri olarak iki başlık altında toplanabilir. Ülkemiz genelinde her iki hizmeti de ayrı ayrı veya beraber veren birçok firma mevcuttur. Bina yönetimleri önünde üç yol mevcuttur.

I)Bakanlığımızdan yetki belgesi almış olan ve “Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi” olarak tabir edilen ve www.bep.gov.tr adresinde künyeleri bulunan şirketlerden biriyle anlaşıp montaj ve okuma hizmeti satın alabilirler. Bu şirketlerle ilgili okumalarda şikayet olması durumunda Bakanlığımızca denetim yapılabilmektedir.

II)Bina yönetimleri yeterli teknik donanım ve personele sahipse montaj işlemini Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi veya bu işle iştigal eden herhangi bir firmaya yaptırdıktan sonra okuma ve faturalandırmayı kendi bünyelerinde halledebilirler.

III)Bina yönetimleri bu iş kolu ile iştigal eden herhangi bir firma ile anlaşarak hem montaj hem de okuma ve faturalandırma hizmeti satın alabilirler.

Bina yönetimi olarak bir firma ile anlaştık. Isı ölçüm ekipmanları takılırken bağımsız bölüm kullanıcılarından bazıları kesinlikle bağımsız bölümlerine girilmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Ne yapmamız gerekir?

Kimsenin bağımsız bölümüne zor kullanarak girmek mümkün değildir. Bu gibi durumda montaj yapılırken bu kimselerin rıza göstermediğine dair bir tutanak tutularak binanın bağlı bulunduğu Sulh Mahkemesi’ne 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 33üncü maddesine muhalefetten hâkim müdahalesini talep etmek gerekir.

634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” madde 33:

“……..Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. (Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

Binamızda ısı sayacı kullanılıyor. Ancak kolektörler bağımsız bölümlerin içerisinde ve müdahale ile sıcak su girişinin kesildiğini düşünüyoruz. Yönetim olarak ne yapabiliriz?

Sistemin doğru çalışması için kolektörlere müdahale edilerek radyatörlere giden sıcak suyun kesilmesine engel olunmalıdır. Eğer bu mümkün değilse kolektörler sadece yetkili kişilerin erişimine imkân verebilecek şekilde bir kutu sisteminin içerisine alınarak mühür, kilit vb. sistemlerle kapatılabilir.

Kat maliklerimizden bazıları kasıtlı olarak ısı ölçüm ekipmanlarına müdahale ederek bozuyor. Ne yapmamız gerekir?

02.07.2012 tarihine kadar 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrasına göre herhangi bir bağımsız bölümden kat maliki veya başka bir sıfatla yararlanmakta olanların bu tür hareketleri hırsızlık suçunu oluşturmakta ve bu konu “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan enerji hırsızlığı kapsamına girmekte idi.

Ancak 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un” 105inci maddesi gereğince 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu’nun” 141inci maddesinin ikinci fıkrası mülga hale gelmiştir.

Dolayısı ile bu tutum içerisinde bulunan kat malikleri için yine 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 33üncü maddesi veya 18inci maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” madde 18:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Binamıza ısı ölçüm ekipmanlarını taktırdık. Ancak bazı kat maliklerimiz payına düşen ödemeyi yapmayacağını söylüyor. Ne yapabiliriz?

Konu 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 20nci maddesi kapsamında değerlendirilebilir.
634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” madde 20:
“Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir….”

Yönetim olarak karar alsak termostatik vanalarımızda minimum sıcaklık değeri olarak 150C dışında bir değeri set edebilir miyiz?

Yönetmelik 150C yi minimum değer olarak öngörmüştür. Yönetimlerin 150C üzerinde bir değeri minimum değer olarak kabul etmelerinde bir sakınca yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken husus 150C nin bir hak olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Dolayısıyla yönetimlerin 150C nin üzerinde bir değeri kabul edebilmesi için oy birliği şartı aranmalıdır. Ayrıca bağımsız bölümlerden birinin satış veya kira yahut başka bir sebeple devri olursa ve yeni kullanıcı 150C şartını isterse termostatik vanalarda yeniden 150C için ayarlama yapılmalıdır.

Radyatörlerimizin hepsi aynı boyutta ve nitelikte değil. Isı ölçerler ne tip bir radyatöre takıldığını nasıl algılıyor?

Radyatörlerin ebadı projelendirme aşamasında odanın ısı kaybını karşılayacak kapasitede seçilir. Isı ölçerler monte edildikten sonra programlanarak sisteme tanıtılırlar. Programlama sırasında radyatör tip ve ebat bilgileri dikkate alınarak ısıl güçleri de girilir. Bu sayede her bir ısı ölçer hangi ısıl büyüklükte ve nitelikte bir radyatöre monte edildiğini bilmiş olur.

Kapıcımızdan yakıt ücreti almıyoruz. Kapıcı dairesine de ısı ölçüm ekipmanları takmak zorunda mıyız?

Yönetmelik gereğince kapıcı dairesinde de ölçüm yapmak mecburidir. Ancak bina yönetimi kapıcıdan yakıt ücreti tahsil etmek istemiyorsa bunu kendisine yansıtmayabilir.

Binamıza ısı ölçüm ekipmanı takacak olan firma banyoya takmaya gerek yok dedi. Bu mümkün mü?

Islak hacimler genelde bağımsız bölümünün çekirdek kısmında ve genelde de tesisatta son nokta olmaları sebebiyle ısıtmaya fazla ihtiyaç duymayabilirler. Ancak yönetmelik gereğince bağımsız bölümün tüm mahallerine ısı ölçer takılmalıdır. Aksi takdirde tam adil bir paylaşımın oluşamayacağı durumlar ortaya çıkabilir.

Isı sayaç, ısı ölçer uygulamasına geçen sene geçtik. Daha fazla enerji bedeli ödemeye başladım. Tasarruf bunun neresinde?

Isı ölçüm ekipmanları enerji tasarruf cihazları değildir.

Bazı kattaki, bazı cephedeki bağımsız bölümlerin daha fazla yakıt bedeli ödemeye başlaması zaten beklenen bir sonuçtur.

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanun’u” paylaşımın tüketime göre yapılmasını emretmektedir.

Bugüne kadar paylaşım arsa payı oranı esasına göre yapıldığı için bazı kat ve cephede oturanlar diğer kat ve cephede oturanların yakıt giderlerinin bir kısmını sübvanse ediyordu. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanun’u” ile bu durum ortadan kalkmıştır.

Esas itibarıyla tasarruf mikro ölçekte değil büyük fotoğrafa yani ülke geneline bakıldığında ortaya çıkacaktır.

Sübjektif yorumlar nihai sonuç için rehber oluşturamaz

Ön ödemeli sayaç kullanıyoruz. Biz de “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine tabi miyiz? Tabiysek gider paylaşımı için formülasyonu nasıl kullanacağız? %30’luk ortak gider payını nasıl hesaplayacağız?

Yönetmelikte “üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemler” ön ödemeli ısı sayacı sistemi olarak tanımlanmış olup yine aynı yönetmelik gereğince de konvansiyonel sistemlerden farklı hükümlere tabi olmuşlardır.

Buna göre ısıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımının konvansiyonel sistemlerde yönetmeliğin 8inci maddesinde verilen bir formülasyon gereğince hesaplanması gerekirken 9uncu maddenin birinci fıkrasında “ön ödemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5inci maddenin yedinci fıkrası ile 8inci madde uygulanmayabilir. “ denilerek ön ödemeli sayaçlar için fatura dökümünün ve formülasyonun uygulanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Binamızda yakıt dönüşümü ve ısıtma sistemi dönüşümü için izlenmesi gereken prosedür nedir?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” 16ncı maddesi 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 42nci maddesinde değişiklik yapmış olup “(Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir….” denmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar değişimin mutlak suretle kat maliklerince yapılabileceği, değişimin niteliği ve bunun için izlenmesi gereken yolun ne olduğudur.

Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi olmak istiyoruz başvurumuzu nereye yapabiliriz ? Başvuruya İlişkin Evraklar Nelerdir ?

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin” 10uncu maddesinde yazılı şartlara sahip olan şirketler bir dilekçe ile Bakanlığımızın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi olmak için taşra teşkilatlarına başvuru yapılamamaktadır.

Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri başvurusunda istenen belgeler;

– Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenlemek üzere Bakanlığa yetkilendirilme talebinde bulunan şirketten faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir:

1) Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı aslı,

2) “Şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması” konularının bulunduğunu gösteren Türk Ticaret Sicili Gazetesinin aslı,

3) Şirketin, “En az 1000 bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının bir dönemdeki tüketim değerlerini en fazla beş iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir” olduğuna dair şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalanmış beyan belgesi,

4) Şirketin, “Bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik ölçülen verileri en az beş yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına neden olmayacak şekilde saklama imkanına sahip” olduğuna dair şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalanmış beyan belgesi,

5) Şirketin, bünyesinde;

– En az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile,

– Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti ve T.C. kimlik numaraları ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi, şirket bünyesinde çalışan personele ait SGK Belgeleri ve Nüfus cüzdanı fotokopileri,

6) ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğunu gösteren belge. (Şirket, yetki belgesini aldıktan sonra, en geç 18 ay içerisinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahip olduğunu gösteren belgeyi alarak onaylı örneğini Bakanlığa sunabilir. Bu süre sonunda Bakanlığın yazılı talebine rağmen, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgenin onaylı örneğini Bakanlığa sunulmaması halinde, yetki belgesi iptal edilir.)

7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yetkilendirme Ücretine ait dekont. Halkbankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme hesabına 302 numaralı gelir koduna “Merkezi ısıtma ve sıhhi tesisat su gider paylaşımı” ücreti olarak Döner Sermaye birim fiyat listesinde belirtilen ücretin (2016 Yılı için 2.500 TL) ödendiğine dair banka dekontunun aslı,

8) Şirkete ait vergi levhası,

9) Yazıları imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirkülerinin aslı.

*** Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürürler. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde, herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar, başka bir ilde yetkilendirilmiş şirket, aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde açılan şubeler ile ilgili bilgiler faaliyete başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Yönetmelikte Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketlerinin yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürdüğünden ve yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar başka bir ilde yetkilendirilmiş şirketin aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetini sürdürebileceğinden bahsediliyor. Bu durumdan faydalanarak şube açan bir şirket o ilde faaliyet gösterecek olan yeni bir Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi devreye girdiğinde şubesini kapatmak zorunda mıdır?

Yönetmeliğin 10uncu maddesinin dördüncü fıkrasında açıklanan bu durum için o şirketin şubesini kapatması gerektiği anlamını çıkarmamak gerekmektedir. Yönetmelikteki “herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar” ifadesi durumu açıklayıcı bir söz dizimi olarak değerlendirilmeli, şube açan şirket için ticari faaliyetini sona erdirme tarihi olarak algılanmamalıdır.

Gider paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Gider paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu genel hükümleri çerçevesinde ilgili mahkemelere müracaat edilmesi ve bina yönetim kurullarının Kanunlara aykırı olacak şekilde karar almaması hususunun dikkate alınması gerekmektedir.

Sanayi bölgelerinde bulunan yapıların ofis ve idari bina kısımlarının enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu var mıdır?

Binalarda Enerji performansı Yönetmeliğinin 2. Maddesi kapsamında “Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2 ‘nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.” ibaresi bulunmakta olup, tesislerin üretim faaliyeti gerçekleştirilmeyen ve ayrı bir blok olarak tasarlanan mezkur yönetmelik hükümlerinin geçerli olacağı ofis ve idari bina türünden bloklar için enerji kimlik belgesinin hazırlanması zorunludur.

www.bep.gov.tr den alıntıdır. ( bilgilendirme sayfasıdır )